Γενικά

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν προτεραιότητα για εμάς. Η εταιρεία μας «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη «Αρχειοθήκη» ή «η Εταιρεία μας» ή «μας») έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων» ή η «Πολιτική»), η οποία θα πρέπει να διαβάζεται σαν ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο τμήμα της Πολιτικής Cookies.

Περιεχόμενα

1. Σε ποιους απευθύνεται η παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική απευθύνεται σε εσάς εφόσον αποτελείτε:

Α) Χρήστες της Ιστοσελίδας μας,

Β) Εν δυνάμει και πρώην Πελάτες μας,

Γ) Εν δυνάμει, υφιστάμενους και πρώην Προμηθευτές μας,

Δ) Επισκέπτες στις εγκαταστάσεις της Αρχειοθήκης (ελεγκτές, συνεργάτες, εκπρόσωποι Πελατών/Προμηθευτών κ.λπ.)

Ε) Τρίτους, των οποίων τα δεδομένα μπορεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μας (π.χ. εργαζόμενοι στους πελάτες μας, στις συνεργαζόμενες εταιρείες με εμάς, δικηγόροι πελατών μας κ.λπ.).

2. Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής

 • Η παρούσα Πολιτική έχει τον ρόλο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με στόχο να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ή όταν επικοινωνούμε μαζί σας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (στο εξής ο «ΓΚΠΔ» ή «Γενικός Κανονισμός»), την εκάστοτε ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και τις αποφάσεις και οδηγίες των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων (εφεξής «ισχύουσα Νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα»).
 • Επιπλέον, η παρούσα Πολιτική εξυπηρετεί τον σκοπό της Δημόσιας Ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ») καθώς και του άρθρου 32. Παρ. 2 του Ν. 4624/2019.

3. Ποιος είναι ο ρόλος της Αρχειοθήκης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

 • Η εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. με έδρα τη Νέα Ιωνία, Καποδιστρίου 86 και Ρούμελης, Τ.Κ. 14235, τηλ. +30 2105270410, email: info@archeiothiki.gr, αποτελεί Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων σας ως Χρηστών της Ιστοσελίδας κατά την πλοήγησή σας σε αυτή. Επιπλέον, η Αρχειοθήκη δύναται να αποτελέσει Υπεύθυνο Επεξεργασίας π.χ. κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της καθώς και για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (εκτός των υπηρεσιών φύλαξης και διαχείρισης αρχείων), καθώς και για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας οι οποίοι αναλύονται στον πίνακα στο σημείο 6.
 • Υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αρχειοθήκη λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία ή Υπό-Εκτελών την επεξεργασία (όπως π.χ. κατά το προσυμβατικό στάδιο με τους εν δυνάμει Πελάτες της, κατά την εκτέλεση σύμβασης με Πελάτες της, κατά τις συναλλαγές της με προμηθευτές – υπεργολάβους της, κατά την επεξεργασία δεδομένων τρίτων κ.λπ.).
 • Η Αρχειοθήκη έχει ορίσει «Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», ο οποίος αποτελεί το πρόσωπο που παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Αρχειοθήκης με τον ΓΚΠΔ και έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε στα κατωτέρω στοιχεία και για θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας, καθώς και της ασφαλούς και ορθής επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην παρούσα πολιτική απορρήτου και στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας μέσω:
  • e-mail: dpo@archeiothiki.gr  (υπόψη DPO)
  • επιστολής: Θέση Ρύκια, ΤΚ 193 00, Ασπρόπυργος – Ελλάδα (υπόψη DPO)

4. Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και πως;

 • Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή σας, κατά την ισχύουσα Νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα. Τα πλήρως ανώνυμα δεδομένα και κάθε πληροφορία η οποία δεν είναι διαρθρωμένη σε ένα αρχείο δεν θεωρείται προσωπικό δεδομένα (π.χ. οι προφορικές πληροφορίες στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στις εγκαταστάσεις μας).
 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν πραγματοποιούμε ενέργειες με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • Συναλλασσόμαστε κυρίως με νομικά πρόσωπα, των οποίων τα δεδομένα δεν αποτελούν κατ’ αρχήν προσωπικά δεδομένα εκτός από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (π.χ. etaireia@ …gr), σύμφωνα με το N. 3471/2006. Στην περίπτωση αυτή οι πληροφορίες που ανήκουν σε νομικό πρόσωπο (είτε ατομική επιχείρηση ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή προσωπική εταιρεία (π.χ. ΟΕ) ή σε ΙΚΕ)  και το όνομα εταίρου/μετόχου εμφανίζεται στην επωνυμία της εταιρείας, τα στοιχεία σας αυτά δύνανται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, εάν το όνομά σας εμφανίζεται στο επαγγελματικό σας e- mail (π.χ. onoma.eponymo@etaireia.gr) τότε αυτό θεωρείται προσωπικό σας δεδομένο. Περαιτέρω, εάν αποτελείτε μέλος ενός ΔΣ εταιρείας ή άλλου διοικητικού οργάνου ενός νομικού προσώπου ή μέτοχο σε κάποια εταιρεία, υπάρχει περίπτωση να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μας.
 • Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα κατά την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας και τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει αναρτημένη σε αυτή, όταν εκδηλώνετε ενδιαφέρον προκειμένου να αποτελέσετε Συνεργάτη μας και συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας μας, κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας καθώς και κατά την λειτουργία της Αρχειοθήκης για την παροχή των υπηρεσιών της.
  • Ενδεικτικά ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τους παρακάτω τύπους προσωπικών δεδομένων (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»):
  • Δεδομένα Ταυτότητας: όνομα, επώνυμο
  • Δεδομένα Ταυτοποίησης: εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο, καταστατικό, username, password
  • Δεδομένα Επαγγελματικής θέσης/ρόλου στην εταιρεία
  • Δεδομένα Επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email, τηλέφωνο
  • Δεδομένα Διεύθυνσης: ταχυδρομική διεύθυνση εργασίας (οδός, αριθμός, ΤΚ)
  • Δεδομένα μηνύματος φόρμας επικοινωνίας μέσω του ιστότοπου της Αρχειοθήκης
  • Δεδομένα συσκευής και λογισμικού: Διεύθυνση IP, τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα
  • Δεδομένα οικονομικά/πληρωμών: αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών
  • Δεδομένα φορολογικά: τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδετε, ΑΦΜ, παρακρατήσεις φόρων
  • Δεδομένα εικόνας: εικόνα σας που συλλέγεται μέσω CCTV (περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να μάθετε από το κείμενο της Ενημέρωσης Β΄ Επιπέδου η οποία υπάρχει αναρτημένη σε κεντρικά σημεία της εγκαταστάσεις της Αρχειοθήκης)
  • Δεδομένα επίσκεψης: ημερομηνία, ώρα και σκοπός επίσκεψης
  • Δεδομένα μέσω Cookies, για τα οποία γίνεται αναλυτική αναφορά στην Πολιτική Cookies.
 • Σημείωση: Η Αρχειοθήκη δηλώνει ότι κατά την φιλοξενία ή/και διαχείριση των εγγράφων και των λοιπών ηλεκτρονικών αρχείων και εν γένει πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Αρχειακό Υλικό, δεν γνωρίζει, δεν ελέγχει, ούτε υποχρεούται να γνωρίζει ή να ελέγχει η ίδια το θέμα των εγγράφων ή/και το περιεχόμενο αυτών, ούτε το είδος, την κατάσταση και την αξία των εγγράφων ή των άλλων στοιχείων που αποτελούν το αρχειακό υλικό (έγγραφα, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία).

5. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από εσάς, μέσω αυτοματοποιημένων μέσων ή/και από τρίτους .

Από εσάς όταν:

 • συμπληρώνετε τη Φόρμα Επικοινωνίας της Ιστοσελίδας μας
 • επικοινωνείτε μαζί μας προκειμένου να σας αποστείλουμε μία οικονομική προσφορά
 • διερευνούμε μία ενδεχόμενη συνεργασία μαζί σας και συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας
 • μας αποστέλλετε τα τιμολόγιά σας
 • μας δίνετε την επαγγελματική της κάρτα
 • συνεργαζόμαστε μαζί σας και μας δίνετε τα στοιχεία σας ως προμηθευτής μας

Από αυτοματοποιημένα μέσα όταν:

 • εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας μέσω της ιστοσελίδας μας
 • επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω του browser σας
 • συλλέγουμε δεδομένα εικόνας μέσω του κλειστού κυκλώματος CCTV. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να λάβετε από την Ενημέρωση Β΄ Επιπέδου η οποία υπάρχει αναρτημένη σε κεντρικά σημεία των εγκαταστάσεων της Αρχειοθήκης,
 • συμμετέχετε απαντώντας σε ερωτηματολόγια που σας αποστέλλονται από την Αρχειοθήκη, μέσω πλατφορμών που χρησιμοποιούμε ως εργαλεία για την εσωτερική μας οργάνωση

Από τρίτους όταν:

 • αποτελείτε Εξουσιοδοτημένο χρήστη για την είσοδο στις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε ως εργαλεία για την παροχή υπηρεσιών μας
 • αποτελείτε εργαζόμενο σε πελάτες ή προμηθευτές μας και χρειάζεται να επικοινωνήσουμε στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασής μας με αυτούς ή κατά την παροχή μηχανογραφικής υποστήριξης, λογιστικής υποστήριξης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • παρέχουμε της υπηρεσίες μας σε πελάτες μας και προσωπικά της δεδομένα περιέχονται στα αρχεία τους,
 • αλληλεπιδράτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατόπιν δικής σας ενέργειας.

6. Ποιος ο σκοπός και ποια η νομική βάση της κάθε επεξεργασίας;

Σκοπός ΕπεξεργασίαςΥπό-σκοποί ΕπεξεργασίαςΔεδομέναΝομική Βάση Επεξεργασίας
Χρήστες Ιστοσελίδας

 

Πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και επικοινωνία μέσω της συμπλήρωσης στοιχείων της φόρμας επικοινωνίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας:

 

(α) για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αιτήματα επικοινωνίας που μας υποβάλλετε οικειοθελώς μέσω της φόρμας επικοινωνίας η οποία είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα μας

 

(β) να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε συνέχεια της υποβολής του αιτήματός σας κατά τα ανωτέρω μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας

 

(γ) όταν επιλέγετε την εγκατάσταση Cookies για της σκοπούς που αυτοί περιγράφονται στην Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας

 

Δεδομένα ταυτότητας:

Όνομα, Επώνυμο

 

Δεδομένα Επικοινωνίας:

 (email), τηλέφωνό

 

Δεδομένα μηνύματός φόρμας επικοινωνίας:

Η φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει και ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε ελεύθερα το μήνυμά σας προς την Αρχειοθήκη.

 

Σας ενθαρρύνουμε να εισάγετε μόνον εκείνα τα στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσετε με την Αρχειοθήκη και να μην περιλαμβάνεται στο μήνυμά σας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων  ή κάθε άλλο στοιχείο το οποίο δεν είναι απολύτως απαραίτητο για το σκοπό της επικοινωνίας με την Εταιρεία.

 

Δεν μπορούμε (και δεν έχουμε υποχρέωση) να ελέγξουμε τη νομιμότητα του περιεχομένου του μηνύματός σας και η Αρχειοθήκη ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματός σας είναι παράνομο ή/και σε περίπτωση που μας χορηγήσετε προσωπικά δεδομένα, τα οποία είτε δεν σχετίζονται ή είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα για το σκοπό της επικοινωνίας μας μαζί σας

Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την επεξεργασία του αιτήματός σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και της διενέργειας επικοινωνίας μαζί σας.

 

Επιπλέον,  επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επιλέγετε την εγκατάστασή cookies στο cookie banner στην ιστοσελίδα μας.

 

Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή της οποτεδήποτε με επικοινωνία στα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχειοθήκης όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο 3.2.

 

Διευκρινίζεται ότι η αποστολή αιτήματος από εσάς για επικοινωνία δεν αποτελεί εγγραφή σε κάποια βάση newsletter.

Εν δυνάμει Πελάτες

 

Επικοινωνία -ενημέρωση για την παροχή υπηρεσιών της Αρχειοθήκης

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προκειμένου να:

– επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες που παρέχει η Αρχειοθήκη,

– να σας αποστείλουμε NDAs, Letters of Intend, σχέδια συμβάσεων κατά το στάδιο πριν την σύναψη συμφωνίας μεταξύ μας.

Δεδομένα ταυτότητας:

Όνομα, Επώνυμο

 

Δεδομένα Επικοινωνίας:

(email), τηλέφωνό

 

Δεδομένα Επαγγελματικής θέσης/ρόλου στην εταιρεία

 

 

Εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων  της Αρχειοθήκης σε προσυμβατικό στάδιο

 

Επικοινωνούμε μαζί σας όταν ενδιαφερθείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που παρέχουμε και κατά το χρονικό διάστημα της διαπραγμάτευσης που προηγείται της μεταξύ μας σύμβασης βασιζόμενοι στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Αρχειοθήκης σε προσυμβατικό στάδιο.

 

Πρώην Πελάτες

 

Τήρηση αρχείου

Τηρούμε αρχείο των πρώην πελατών μας προκειμένου να:

Α) ανταποκριθούμε της υποχρεώσεις της εταιρείας μας για την απόκριση σε φορολογικούς ελέγχους,Β) να ασκήσουμε, υποστηρίξουμε και αντικρούσουμε τυχόν αγωγικές αξιώσεις

 

Δεδομένα ταυτότητας:

Όνομα, επώνυμο

 

Δεδομένα Επικοινωνίας:

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το τηλέφωνό της

 

 

Α)Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση

Τηρούμε αρχείο μόνο με όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας για την περίπτωση φορολογικού ελέγχου στην Αρχειοθήκη.

 

Β) Έννομο συμφέρον

Η Αρχειοθήκη έχει έννομο συμφέρον να τηρεί αρχείο για την θεμελίωση, υποστήριξη ή αντίκρουση νομικών αξιώσεων. Το έννομο συμφέρον της εταιρείας της έχει σταθμιστεί δίκαια έναντι της ιδιωτικότητάς σας χωρίς να θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

Προμηθευτές

Εν δυνάμει, ενεργοί και πρώην

 

Εκπλήρωση υποχρεώσεων και επικοινωνία

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας της Αρχειοθήκης προκειμένου να:

 

Α) – να επικοινωνήσουμε μαζί σας   όταν μας έχετε χορηγήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή όταν συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας καθώς και κατά τη διαπραγμάτευση, ισχύ και λύση της σύμβασής μας,

– να επικοινωνήσουμε με τους εργαζομένους σας κατά την παροχή των υπηρεσιών σας,

– να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας (πληρωμή σας κ.λπ.).

 

Β) – να τηρήσουμε αρχείο των οικονομικών σας δεδομένων για την περίπτωση φορολογικού ελέγχου και για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από τη φορολογική νομοθεσία,

– να δημιουργήσουμε διατηρήσουμε αρχείου επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ

 

Γ) – να τηρήσουμε αρχείο ως απόδειξη για την  άσκηση, υπεράσπιση  ή αντίκρουση νομικών απαιτήσεων

 

Δεδομένα ταυτότητας:

Όνομα, Επώνυμο

 

Δεδομένα Επικοινωνίας:

e-mail, τηλέφωνο

 

Δεδομένα οικονομικά/πληρωμών:

Αριθμός λογαριασμού

 

Δεδομένα δραστηριότητας σε πλατφόρμες:

username (email), IP Address, User Agent (browser, version, λειτουργικό σύστημα), Timestamp (ημ/νια, ώρα).

 

Δεδομένα φορολογικά:

Τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδετε, ΑΦΜ, παρακρατήσεις φόρων

Α) Εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων σε προσυμβατικό στάδιο

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την διαπραγμάτευση της μεταξύ μας συνεργασίας, κατά την λήψη των υπηρεσιών σας, και

 

Β) Συμμόρφωση της Αρχειοθήκης με έννομες υποχρεώσεις της

Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών της η Αρχειοθήκη οφείλει να τηρεί τις νόμιμες υποχρεώσεις της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. φορολογική, προστασίας δεδομένων κ.λπ.)

 

Γ) Έννομο συμφέρον

Τηρούμε αρχείο των δεδομένων σας ως αποδεικτικό υλικό για την απόδειξη και υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της Αρχειοθήκης σε πλαίσιο επίλυσης διαφορών μας.

Το έννομο συμφέρον της Αρχειοθήκης έχει σταθμιστεί δίκαια με την ιδιωτικότητά σας χωρίς να θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

 

Επισκέπτες

 

Καταγραφή επισκέπτη

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας προκειμένου να:

 

–           καταγράψουμε τα στοιχεία σας κατά την είσοδό σας στις εγκαταστάσεις της Αρχειοθήκης στο αρχείο επισκεπτών

–           τηρήσουμε τα μέτρα ασφαλείας μέσω της χρήσης CCTV στις εγκαταστάσεις της Αρχειοθήκης

Δεδομένα ταυτότητας:

Το ονοματεπώνυμό σας

 

 

Δεδομένα επίσκεψης

Δεδομένα Επαγγελματικής θέσης/ρόλου στην εταιρεία, σκοπός επίσκεψης

 

Δεδομένα εικόνας

τα οποία συλλέγονται μέσω του εγκατεστημένου συστήματος CCTV και σύμφωνα με την Ενημέρωση Β’ Επιπέδου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη σε κάθε εγκατάσταση που διαθέτει τέτοιο σύστημα.

 

 

Έννομο συμφέρον

Η Αρχειοθήκη, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και διαχείρισης αρχειακού υλικού με υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας, καθώς και της υποχρέωσης τήρησης μέτρων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει έννομο συμφέρον να τηρεί αρχείο επισκεπτών προκειμένου να είναι σε θέση να γνωρίζει τα πρόσωπα που εισήλθαν στους χώρους της Αρχειοθήκης,  καθώς και να επεξεργάζεται τα δεδομένα εικόνας/video που συλλέγονται κατά τη λειτουργία CCTV στις εγκαταστάσεις της Αρχειοθήκης.

Τρίτοι

 

Επεξεργασία δεδομένων τρίτων κατά την παροχή υπηρεσιών

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την παροχή των υπηρεσιών μας όταν:

–           τα δεδομένα σας περιλαμβάνονται σε μονάδες αρχειακού υλικού των πελατών μας κατά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και διαχείρισης αρχείου (φυσικού ή ηλεκτρονικού) χωρίς να έχουμε πρόσβαση σε αυτά βασιζόμενοι στις δηλώσεις των πελατών μας και μόνο  (βλ. ανωτέρω σημείωση στην παράγραφο 4.6.) ή ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση αλλά δεν λαμβάνουμε γνώση ούτε ελέγχουμε το περιεχόμενό τους ()

–           τα στοιχεία σας περιλαμβάνοντα στα αρχεία των πελατών μας, στα οποία πρέπει να έχουμε πρόσβαση κατά την παροχή των λοιπών υποστηρικτικών μας υπηρεσιών (π.χ.  μηχανογραφικής υποστήριξης, λογιστικής υποστήριξης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού).

Δεδομένα Ταυτότητας: (ονοματεπώνυμο) που μας χορηγείτε, όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα

 

Δεδομένα Επαγγελματικής θέσης/ρόλου στην εταιρεία

 

Δεδομένα Επικοινωνίας: (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email και το τηλέφωνο σας) τα οποία μας χορηγείτε εσείς

 

Δεδομένα, τα οποία κατά δήλωσή των πελατών μας (βλ. ανωτέρω σημείωση στην παράγραφο 4.6.)  περιλαμβάνονται στο αρχειακό υλικό τους.

Έννομο Συμφέρον

 

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών μας με την συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον της Αρχειοθήκης. Το έννομο συμφέρον της Αρχειοθήκης έχει σταθμιστεί δίκαια απέναντι στην ιδιωτικότητά σας χωρίς να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

7. Πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 • Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και για όσο τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας, που περιγράφονται στην παρούσα. Για να ορίσουμε τον χρόνο τήρησης των δεδομένων σας λαμβάνουμε υπόψη τη φύση των δεδομένων, την ποσότητα, τον σκοπό επεξεργασίας, την ασφάλειά τους τηρώντας την αρχή της ελαχιστοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται έννομα συμφέροντα της Αρχειοθήκης ή/και δεν υφίσταται έννομη υποχρέωση τήρησής τους κατά τα ανωτέρω.
 • Σύμφωνα με τον ρόλο που έχετε όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας ή συνεργάζεστε μαζί μας ή όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων:
 • εάν είστε Χρήστης της ιστοσελίδας μας τηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από το χρονικό σημείο που έχετε διαδράσει τελευταία φορά με εμάς.
 • εάν είστε Εν Δυνάμει Πελάτης ή Εν δυνάμει Προμηθευτής μας και μας έχετε χορηγήσει/αποστείλει την επαγγελματική σας κάρτα θα τηρήσουμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών
 • εάν είστε Πρώην Πελάτης μας τηρούμε τα δεδομένα σας για τους λόγους οι οποίοι περιγράφονται ανωτέρω για χρονικό διάστημα πέντε (5) έως δέκα (10) ετών σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία.
 • εάν είστε Επισκέπτης στις εγκαταστάσεις μας, τηρούμε τα δεδομένα σας επίσκεψης για τους λόγους οι οποίοι περιγράφονται ανωτέρω για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών. Δεδομένα εικόνας σας που συλλέγεται μέσω CCTV διατηρούνται για σύντομο χρονικό διάστημα , σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά Ενημέρωση Β΄ Επιπέδου η οποία υπάρχει αναρτημένη σε κεντρικά σημεία της εγκαταστάσεις της Αρχειοθήκης.
 • εάν είστε ενεργός ή πρώην Προμηθευτής μας θα τηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σύμβασή μας μαζί σας για τους λόγους οι οποίοι περιγράφονται ανωτέρω για χρονικό διάστημα πέντε (5) έως δέκα (10) ετών σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία,
 • εάν αποτελείτε Τρίτο Μέρος θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σύμβασή μας με τους με τους πελάτες μας ή τους προμηθευτές μας.
  • Περαιτέρω, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη νομική μας κάλυψη σε περίπτωση κάποιας διένεξης στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας (π.χ του μηνύματος σας) καθώς και για τη διαχείριση από την Αρχειοθήκη τυχόν εννόμων αξιώσεων καθώς και των επεξεργασιών που καλύπτουν την παρούσα Πολιτική (π.χ. εξωδικαστική διαφορά, διαφορά ενώπιον δικαστηρίων ή/και εισαγγελικών ή άλλων αρχών), για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  • Σε κάθε περίπτωση, για όσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας, αυτά είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια, σύμφωνα και με τα μέτρα ασφαλείας του άρθρου 10 κατωτέρω.

 

 

8. Ποιοι είναι οι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων σας;

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υλοποιείται κυρίως στους χώρους της Εταιρείας μας από πρόσωπα, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα οποία έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα, ώστε μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία είναι τα ελάχιστα για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας (on a need to know basis).
 • Κατά την περίπτωση που είναι απαραίτητο στην Αρχειοθήκη να συνεργαστεί με τρίτους προκειμένου να παράσχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες της και να λειτουργεί ως εμπορική επιχείρηση, η Εταιρεία μας επιλέγει πρόσωπα ή τρίτους συνεργάτες με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα, που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου και την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, διάδοση. Η Εταιρεία μας μέσω των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων με τους μετόχους, τα μέλη του διοικητικού προσωπικού, όσο και των εξωτερικών της συνεργατών και εκτελούντων επεξεργασία ή συνυπεύθυνων επεξεργασίας λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα συμβατικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων.
 • Επίσης, η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας συνεργάζεται με τρίτους οι οποίοι ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία με την Αρχειοθήκη, με τους οποίους έχει υπογράψει τις εκάστοτε απαιτούμενες συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων (DPAs) και για τους οποίους έχει εξασφαλίσει ότι τηρούν τα εχέγγυα ασφαλούς επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό και την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, η Αρχειοθήκη δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες ως ξεχωριστούς Υπεύθυνους Επεξεργασίας, είτε είναι υποχρεωτικό από το νόμο ( π.χ. δημόσιες υπηρεσίες ή νόμιμες αρχές) είτε στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων με τους πελάτες της είτε βασιζόμενη στο έννομο συμφέρον της στο πλαίσιο της ορθής διοίκησης και λειτουργίας της.
 • Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας, η Αρχειοθήκη συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες, οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση της Ιστοσελίδας μας, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του Χρήστη, την υποβολή από εσάς της φόρμας επικοινωνίας με την Αρχειοθήκη κλπ. Ενδεικτικά, στις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρίες περιλαμβάνεται και η εταιρεία που υποστηρίζει τεχνικά και φιλοξενεί τεχνικά την Ιστοσελίδα κλπ.
 • Επιπλέον, η Αρχειοθήκη συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες προκειμένου να δύναται να παράσχει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της και να παράσχει τις υπηρεσίες της κατά τον καλύτερο δυνατό και ευέλικτο τρόπο με τους πελάτες της. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με ψηφιακές πλατφόρμες
 • Ειδικότερα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:
  • Δημόσιες υπηρεσίες (π.χ Εφορία κλπ) ή Κρατικές Αρχές.
  • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, όπως εταιρείες πληροφορικής, εταιρεία φιλοξενίας βάσεων δεδομένων, εταιρείες ανάπτυξης, υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εταιρείες παροχής ειδικού λογισμικού, δικηγόροι κλπ.
  • Πελάτες της εταιρείας, για λογαριασμό των οποίων κάνετε χρήση των Ψηφιακών Πλατφορμών ως Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες, για σκοπούς απόδειξης των εντολών ή διενέργειας ελέγχων που προβλέπονται στην Σύμβαση.
  • Τρίτα μέρη που διενεργούν ελέγχους σε εμάς στο πλαίσιο των κανονιστικών μας υποχρεώσεων, των πελατειακών σχέσεων ή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία ή από πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται η Εταιρεία μας.
 • Διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση που μέσω της Ιστοσελίδας μας οδηγείστε σε ιστοσελίδες τρίτων, συνεργατών ή μη της Αρχειοθήκης, η Αρχειοθήκη ουδεμία ανάμειξη έχει σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από τους διαχειριστές των τρίτων ιστοσελίδων στις οποίες εισέρχεστε. Ως εκ τούτου, καλείστε να συμβουλεύεστε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου στην εκάστοτε ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε.
 • Τέλος, ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε φορείς επιβολής του νόμου, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.

9. Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα των Πελατών/Εκπροσώπων/Εξουσιοδοτημένων Χρηστών που συλλέγονται από την Αρχειοθήκη, συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας (Ελλάδα), καθώς και στον πάροχο Υπηρεσιών Φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων (Ελλάδα), στους διακομιστές (servers) του οποίου διαβιβάζονται, μόνον για σκοπό αποθήκευσης (back-up), από την Πλατφόρμα.
 • Η Αρχειοθήκη διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια διαβίβαση δεδομένων, η Αρχειοθήκη θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια όπως και εντός της ΕΕ/ΕΟΧ ή διαβιβάζονται σε χώρα που διαθέτει απόφαση επάρκειας και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα.
 • Ακολουθώντας τις εξελίξεις στην διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες (όπως το ΗΒ) για την παροχή υπηρεσιών στους Πελάτες της, η Αρχειοθήκη έχει λάβει τα κατάλληλα συμβατικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι δυνατά ήτοι: έχει υπογράψει τις κατάλληλες συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων (DPAs), έχει υπογράψει τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCCs) και έχει εκπονήσει τις Transfer Impact Assessments (TIA) οι οποίες είναι απαραίτητες) για τις διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ (π.χ. ΗΠΑ). Το κείμενο των DPIAs που αφορά στις συνεργαζόμενες με την Αρχειοθήκη εταιρείες στις οποίες πραγματοποιείται διαβίβαση δεδομένων υπάρχει διαθέσιμο και μπορείτε να λάβετε γνώση του με αίτημά σας στα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, ως αυτά αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο 3.3. Επιπλέον, για τις διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων στις ΗΠΑ φροντίζει όπου είναι εφικτό να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά μέτρα (όπως ψευδωνυμοποίηση ανωνυμοποίηση ή κρυπτογράφηση), ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των προσώπων ως υποκειμένων δεδομένων από τρίτους αποδέκτες.
 • Σημειώνεται ότι η Αρχειοθήκη θα επικαιροποιεί την τρέχουσα Πολιτική, προκειμένου να καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για την ιδιωτικότητα των Πελατών/Εκπροσώπων και Εξουσιοδοτημένων Χρηστών κατά την παροχή των υπηρεσιών της, εφόσον απαιτείται και βάσει των νομοθετικών εξελίξεων.
 • Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων.

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και ποιες είναι οι διαδικασίες για την άσκησή τους;

 • Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε με την υποβολή συγκεκριμένου αιτήματος στο e- mail επικοινωνίας του DPO. Στον πίνακα κατωτέρω παρατίθενται τα δικαιώματά σας καθώς και η επεξήγησή τους και οι προϋποθέσεις άσκησής τους:

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙ ΕΙΝΑΙ;
Πρόσβασης (α. 15)Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να:

-επιβεβαιώσετε ότι η Αρχειοθήκη επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

– αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας που επεξεργάζεται

-λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως: ποια δεδομένα βρίσκονται στη διάθεσή μας, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα διαβιβάζουμε, εάν τα διαβιβάζουμε σε τρίτες χώρες πώς τα προστατεύουμε, ποιος είναι ο χρόνος τήρησής τους, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από πού τα δεδομένα σας στην περίπτωση που δεν τα συλλέξαμε απευθείας από εσάς

Διόρθωσης (α.16)Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε  από την εταιρεία μας να διορθώσει αναληθή ή ανακριβή δεδομένα σας ή να τα επικαιροποιήσετε. Στην περίπτωση που ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας η Αρχειοθήκη τηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων σας προτού προβεί στη διόρθωσή τους και υποχρεούται να ενημερώσει τον αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια
Διαγραφής (α.17)Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν δεδομένα σας όταν:

α) έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία,

β) δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,

γ) διαπιστώσετε ότι υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία,

δ) αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

Η Αρχειοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη:

α) για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί,

β) για τη συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση,

γ) για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Η διαγραφή, όταν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, θα είναι καθολική και πλήρης.

Περιορισμός (α 18)Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Αρχειοθήκη να ασκήσετε το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να διατηρήσει αλλά να μην χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα όταν:

α) η ακρίβειά τους αμφισβητείται ώστε να μπορέσει να επαληθεύσετε την ακρίβειά τους,

β) η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους,

γ) η επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αλλά η Αρχειοθήκη εξακολουθεί να τα χρειάζεται για τη θεμελίωση, άσκηση, υπεράσπιση ή αντίκρουση νομικών απαιτήσεων,

δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία τους και αναμένετε την επαλήθευσή του αποτελέσματος της στάθμισης με το έννομο συμφέρον της Αρχειοθήκης, δηλαδή κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν έναντι των δικών σας νόμιμων ισχυρισμών

Φορητότητα (α.20)Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από  την Αρχειοθήκη να σας παρασχεθούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή ή μπορεί να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (πχ άλλο εργοδότη). Προϋπόθεση είναι τα δεδομένα να έχουν δοθεί με συγκατάθεση ή στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης και επίσης τα δεδομένα να τηρούνται με αυτοματοποιημένα μέσα και όχι έντυπα. Επιπλέον προϋπόθεση αποτελεί τα δεδομένα να έχουν χορηγηθεί από εσάς.
Εναντίωσης (α.21)Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων η οποία έχει ως νομιμοποιητική βάση α) το έννομο συμφέρον, β) την εκπλήρωση καθήκοντος, γ) την περίπτωση κατάρτισης προφίλ. Αν ασκήσετε το συγκεκριμένο δικαίωμα η εταιρεία μας θα πρέπει να αποδείξει επιτακτικούς και νόμιμου λόγους που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή θα πρέπει να αποδείξει ότι χρειάζεται να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για την θεμελίωση, άσκηση, ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Άρση συγκατάθεσης Έχετε δικαίωμα να άρετε τη συγκατάθεσή σας όπου προβλέπεται ως βάση επεξεργασίας η λήψη συγκατάθεσης. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να αρθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε με αίτησή σας στα στοιχεία επικοινωνίας του DPO ή με όποιον άλλον τρόπο έχετε ενημερωθεί κατά την λήψη της συγκατάθεσή σας. Η άρση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον.
Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση (α.22)Η Εταιρεία μας δεν λαμβάνει αποφάσεις με τη χρήση τεχνικού μέσου με την οποία απόφαση αξιολογούνται προσωπικές σας πτυχές και λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και παράγει έννομα αποτελέσματα έναντί σας ή σας επηρεάζει σημαντικά κατά ανάλογο τρόπο. Ούτε καταρτίζει προφίλ σας μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η Αρχειοθήκη σας ενημερώνει με την παρούσα ότι έχετε στη διάθεσή σας και αυτό το δικαίωμα.
Εποπτική αρχή/Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφοράςΕάν θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε κάποιο αίτημα που υποβάλατε στην Αρχειοθήκη σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τα παράπονά σας ή καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα –www.dpa.gr/

Ωστόσο, καθόσον η προστασία της ιδιωτικότητάς σας αποτελεί για εμάς προτεραιότητα σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα ή παράπονό σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και οτιδήποτε άλλο αφορά στην παρούσα Πολιτική . στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο 3.1. όσο και με τον DPO τον οποίο έχει ορίσει η εταιρεία μας.

Επιπρόσθετα σας προτείνουμε να προβείτε σε Εναλλακτική Επίλυση Διαφοράς – Διαμεσολάβηση ως ελαστικότερο μέσο επίλυσης των διαφορών μεταξύ μας.

 • Σεβόμαστε την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων, που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας αν υποβάλλετε αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.
 • Δεν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε έχουμε δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.
 • Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει μεγάλο αριθμό αιτημάτων. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω.

11. Η ασφάλεια των δεδομένων σας

 • Η Αρχειοθήκη λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία (π.χ. Firewalls, Access rights control, domain controller, lan segmentation, antivirus, partially encrypted information).
 • Η διαχείριση των στοιχείων που υποβάλλετε στην Αρχειοθήκη γίνεται από αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Αρχειοθήκης που τελεί υπό τον έλεγχό της εταιρείας και μόνο κατ’ εντολήν της και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Αρχειοθήκη επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Αρχειοθήκη μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της Ιστοσελίδας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Αρχειοθήκη ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

13. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική, για παράδειγμα για να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν ισχύοντες νόμοι, οδηγίες, ή τεχνικές απαιτήσεις ή σε περίπτωση αναθεώρησης διαδικασιών ή πρακτικών μας. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση στην Πολιτική Απορρήτου μας με δημοσίευση της στην ιστοσελίδα μας. Επίσης, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα σελίδα.

 

Τελευταία ενημέρωση: 23/08/2022

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο